Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak serwis www.woolfashion.pl zbiera i przechowuje dane osobowe, a także jak zebrane dane są później wykorzystywane.

1. Definicje

1.1. Administrator – Małgorzata Penkala prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Świat Inspiracji Małgorzata Penkala (Warszawa).

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.woolfashion.pl.

1.6. Użytkownik – korzystający z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

KORZYSTANIE Z SERWISU

2.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

2.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

2.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

2.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw;

2.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

USŁUGA NEWSLETTERA

2.2. Osoby, które zapisują się na newsletter, proszone są o podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi newslettera, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia usługi. założenia konta.

2.3. Dane osobowe są przetwarzane:

2.3.1. w celu świadczenia usług związanych z wysyłką newslettera– podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

2.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i ich sposobu korzystania z wysyłanego newslettera, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

2.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;

2.3.4. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora,

2.3.5. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

FORMULARZ KONTAKTOWY

2.4. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

2.5. Dane osobowe są przetwarzane:

2.5.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

2.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

SPRZEDAŻ BILETÓW NA WYDARZENIA

2.6. Zakup Biletów, o których mowa w par. 1 pkt 5 Regulaminu Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu zakupu Biletu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zakupu biletu.

2.6. Dane osobowe są przetwarzane:

2.6.1. w celu świadczenia usług związanych z zakupem Biletu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

2.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

2.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników i w celu doskonalenia stosowanych funkcji;

2.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;

2.6.5. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora,

3. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu marki Serwisu oraz utrzymaniu społeczności związanej z marką.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

4.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi i do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4.2. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

4.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Uprawnienia użytkownika

5.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

5.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

5.1.2. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;

5.1.3. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

5.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

5.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

5.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

5.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

5.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

5.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

• w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Małgorzata Penkala, ul. Polska 19a, 00-703 Warszawa

• drogą e-mailową na adres: kontakt@malgorzatapenkala.pl

5.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

• z jakiego uprawnienia wymienionego w pkt 5.1. chce skorzystać osoba składająca wniosek;

• jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera);

• jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).

5.4. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

5.5. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

5.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora podany w pkt. 5.2.- listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

6. Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych

6.1. W celu realizacji usług Administrator korzysta z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawnia dane osobowe Użytkowników. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. Do najważniejszych podmiotów, z usług których korzysta Administrator, należą przede wszystkim:

• Przelewy24.pl/ PayPro S.A. – w celu realizacji transakcji zakupu Biletu,

• Adwords oraz Facebook – w celu dopasowania reklam działań marketingowych do konkretnych obecnych lub potencjalnych użytkowników Serwisu,

• Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach Serwisu;

6.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.

6.3. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.

6.4. Poza opisanymi powyżej sytuacjami, Administrator nie sprzedaje ani nie transferuje danych osobowych do podmiotów trzecich.

8. Przekazywanie danych poza EOG Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane.

9.2. Administrator podejmie wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

10. Dane kontaktowe

Możesz się ze mną skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@malgorzatapenkala.pl lub adres korespondencyjny: Małgorzata Penkala, ul. Polska 19a, 00-703 Warszawa.

11. Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

Niniejszą Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

Data wejścia w życie: 15 grudnia 2019 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Wystawców, tegoroczna wiosenna edycja WoolFashion została przesunięta na

16 października 2021 roku

Lokalizacja imprezy pozostaje bez zmian, a zakupione do tej pory bilety wstępu na targi oraz warsztaty zachowują swoją ważność.

Do zobaczenia jesienią!